Visie

Visie


Gered om als discipelen van Jezus Christus te leven en om mee te werken in Gods herstelplan.


Onze visie en roeping als gemeente is om in de voetsporen van Jezus Christus te treden en het verlorene te bereiken met de blijde boodschap van verlossing en eeuwig leven. "Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." (Matteüs 28:19-20). Het is de wil van onze Vader in de Hemel dat alle mensen behouden worden en de waarheid zullen erkennen dat Jezus Christus de middelaar is tussen de mens en God en dat het offer dat Hij heeft gebracht, Zichzelf, een volmaakt offer is. Daarom geeft Jezus ons de opdracht om uit te gaan, het evangelie te verkondigen, getuigen te zijn en om discipelen te maken.Copyright © 2014- 2019 Levende Steen Ministries Campus Leerdam. Alle rechten voorbehouden.

Privacy statement