Onze geloofsbelijdenis

Onze geloofsbelijdenis


De Gemeente van Jezus Christus heeft een bijzondere verantwoordelijkheid hier op aarde.


We geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde en van alles wat daarop leeft.


De mens is door God naar Zijn beeld en als Zijn gelijkenis geschapen, als kroon op Zijn scheppingswerk. God heeft de mens op deze aarde geplaatst om als een wijs beheerder over de schepping te functioneren.


Door de zondeval is de mens ver van deze bestemming verwijderd geraakt. Dankzij de komst van Gods Zoon op aarde, in de persoon van de mens Jezus, geboren uit de maagd Maria en verwekt door de Heilige Geest, heeft God de kloof tussen Hem en de mens hersteld.


Door Jezus Christus hebben we God de Vader leren kennen. De drie Goddelijke personen Vader, Zoon en Heilige Geest zijn EEN. Jezus heeft op de aarde uit liefde voor ons geleden en is uiteindelijk aan het kruis op Golgotha gestorven en is op de derde dag van Zijn dood uit de dood opgestaan. Hij is daarna enige dagen op de aarde geweest en is aan de discipelen verschenen waarna Hij opgevaren is naar Zijn Vader in de hemel. Daar zit Hij nu aan de rechterhand van de Vader en is voor ons een voorspraak.


Jezus Christus is de Zoon van God en Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de enige weg tot God. Door Hem aan te nemen, mogen we kinderen van God worden en door het offer van de Heer Jezus, worden onze zonden vergeven en worden wij verzoend met de Vader in de hemel.


Jezus Christus heeft ons een voorbeeld nagelaten om als Zijn discipelen in Zijn voetsporen te treden. Hij heeft Zichzelf door Johannes de Doper laten dopen in de Jordaan waarna Hij gedoopt werd met de Heilige Geest. Dit voorbeeld dienen wij te volgen, willen wij waarlijk discipelen van Hem zijn. Het is dus voor ons noodzakelijk om de doop in water te ondergaan en gedoopt te worden met de Heilige Geest.


Wij geloven dat de bijbel, bestaande uit de boeken uit het Oude Testament en de boeken uit het Nieuwe Testament, geïnspireerd is door de Heilige Geest en als zodanig de waarheid over God bevat en dat deze boeken getuigen van de Heer Jezus Christus. We geloven dat de beloften uit de bijbel van rust, vrede, bevrijding, genezing, geestelijke groei en voorspoed ons deel mogen zijn.


Ook vandaag de dag is Gods Geest, de Heilige Geest, aanwezig op aarde om deze dingen te geven aan de mensen die geloven en willen leven naar de wil van God. Hij is niet beperkt tot bepaalde mensen of kerken, maar Hij (de Heilige Geest) wil Jezus Christus en Gods beloften duidelijk maken aan een ieder die daar verlangend naar is.Copyright ┬ę 2014- 2019 Levende Steen Ministries Campus Leerdam. Alle rechten voorbehouden.

Privacy statement