privaty statement
SiteLock

Privacyverklaring Levend Woord Gemeente Leerdam.


Levend Woord Gemeente Leerdam respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Levend Woord

Gemeente Leerdam is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Omdat Levend Woord Gemeente Leerdam zijn policy

eenzijdig kan wijzigen adviseer ik u deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunt u altijd terecht bij ons via een mail te sturen naar

info.lwgleerdam.nl


levend Woord Gemeente Leerdam, gevestigd aan Evangelisch Centrum De Ark Poorterij 1-3-5, 4141AW Leerdam Tel: 0345610411, is verantwoordelijk voor de verwerking

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens: http://www.lwgleerdam.nl / Evangelisch Centrum De Ark Poorterij 1-3-5, 4141AW Leerdam /Tel: 0345610411 / 0345611986


Persoonsgegevens die wij verwerken


levend Woord Gemeente Leerdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u

een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie

en telefonisch

- Locatiegegevens

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


levend Woord Gemeente Leerdam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- godsdienst of levensovertuiging

- foto’s en filmbeelden


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


levend Woord Gemeente Leerdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- De foto’s en filmbeelden uitsluitend te gebruiken als hulpmiddel ter verspreiding van het evangelie op de website http://www.lwgleerdam.nl


Geautomatiseerde besluitvorming


levend Woord Gemeente Leerdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van levend Woord

Gemeente Leerdam) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


levend Woord Gemeente Leerdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij

hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia, e-mailadres, en overige persoonsgegeven die u actief verstrekt 7 jaar

(wettelijke verplichting) gemaakte foto’s en filmbeelden: Zolang Levend Woord Gemeente Leerdam foto’s en filmbeelden bewaard, kunt u deze bij Levend Woord Gemeente

Leerdam opvragen. Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.


Delen van persoonsgegevens met derden


levend Woord Gemeente Leerdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een

wettelijke verplichting. Het spreekt natuurlijk voor zich dat Levend Woord Gemeente Leerdam geen verantwoordelijkheid kan nemen voor gepubliceerde beelden gemaakt door derden, waaronder wellicht uw eigen foto’s of films die u op facebook, instagram of andere Sociale media plaatst.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


levend Woord Gemeente Leerdam gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door levend Woord Gemeente Leerdam en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand, op papier,

foto of filmbeelden naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lwgleerdam.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzagedoor u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van

uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. levend Woord Gemeente Leerdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft

om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Automatisch gegenereerde informatie


Om de website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website te beveiligen) heeft Levend Woord Gemeente Leerdam

bepaalde informatie nodig. Levend Woord Gemeente Leerdam verzamelt daarom automatisch gegeneerde informatie over uw (surf) gedrag tijdens uw gebruik van onze

website. Deze informatie bestaat uit:

- het type device (o.a. tablet of smartphone);

- het IP-adres (en geolocatie)

- het besturingssysteem dat uw device gebruikt

- de pagina’s die u bezoekt


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


levend Woord Gemeente Leerdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van

misbruik, neem dan contact op met ons via info@lwgleerdam.nl

levend Woord Gemeente Leerdam heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall en "Sitelock"(website security ) voor Spame free en malware-free.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt

zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

- DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam);

het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een

vals IP-adres.


Copyright © 2014- 2019 Levende Steen Ministries Campus Leerdam. Alle rechten voorbehouden.

Privacy statement